Torsdag den 2 november 2021, kl 19.30
Plats: Åsögatan 153

DAGORDNING
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av
a) ordförande för mötet
b) sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän som jämte ordförande skall justera protokollet samt rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av träningsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
11. Val av:
a) Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år.
b) Halva antalet ledamöter av styrelsen för en tid av 2 år.
c) 2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
d) 2 revisorer jämte 2 revisorssuppleanter för en tid av 1 år
(ej styrelseledamöter).
e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall vara
sammankallande.
12. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet. Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den inte finns med på dagordningen för mötet.

©2021, sebk.nu